Lista aktualności Lista aktualności

Regulamin korzystania z terenów leśnych Nadleśnictwa Starachowice

 1. Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Lasy Państwowe są ogólnodostępne dla ludności na podstawie Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444). Zasadą jest powszechne udostępnianie terenów leśnych. W konsekwencji, każdy sposób korzystania z lasów Skarbu Państwa jest dopuszczalny, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
 3. Każda osoba korzystająca z terenów leśnych Nadleśnictwa Starachowice wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Organizatorem turystyki na terenie Nadleśnictwa Starachowice nie są Lasy Państwowe. Ryzyko związane z korzystaniem z terenów leśnych ponosi jego uczestnik lub organizator.
 5. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 6. Turystyka piesza i rowerowa jest dopuszczona jedynie po wyznaczonych drogach, trasach i terenach do tego przeznaczonych, nie dotyczy zbioru płodów runa leśnego.
 7. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe najczęściej oznacza się we wskazany sposób:
 8. Szlaki leśne mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też korzystając z terenów leśnych należy zachować szczególną ostrożność.
 9. Szlaki piesze i rowerowe przebiegają drogami leśnymi i obowiązują na nich ogólne przepisy o ruchu drogowym. Turyści piesi i rowerowi nie mają uprawnień do pierwszeństwa. Zachowaj szczególną ostrożność!
 10. Każdy użytkownik dorosły korzysta z terenów leśnych na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna.
 11. Las jest ostoją zwierząt dziko żyjących. Osobom korzystającym z terenów leśnych zabrania się puszczania luzem zwierząt domowych.
 12. Nadleśnictwo przestrzega, że na terenie lasów występują dzikie zwierzęta, gady, owady i pajęczaki, które mogą być przyczyną użądleń, ukąszeń, chorób zakaźnych, zakażeń lub mogą nieść ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo. Zaleca się stosować zasady bezpieczeństwa i profilaktyki zgodne z zaleceniami właściwych służb i inspekcji. Nadleśnictwo nie odpowiada za szkody powstałe wskutek działania czynnika biologicznego, termicznego lub chemicznego.
 13. Tereny leśne mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych, zagrożenia pożarowego lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zdefiniowaną w obowiązujących przepisach prawa.
 14. Nie należy zbliżać się do pracujących maszyn leśnych, samochodów z drewnem w trakcie załadunku oraz do pracujących drwali i zrywkarzy. Obowiązuje bezwzględny zakaz zbliżania się, wchodzenia oraz siadania na stosach i mygłach drewna.
 15. Należy pamiętać, że na terenach leśnych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które stanowią zagrożenie winny być zgłaszane telefonicznie lub pisemnie administracji Nadleśnictwa pod nr tel. 41 2745384, kom. 600075415 lub na adres e-mail: starachowice@radom.lasy.gov.pl.
 16. Każda osoba korzystająca z terenów leśnych zobowiązana jest do zachowania porządku, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt w sposób nieuzasadniony.
 17. Parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności oraz przestrzegania innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.
 18. Na terenie Nadleśnictwa obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk oraz posługiwania się ogniem otwartym.
 19. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego tel. 41 274 53 84 lub Straży Pożarnej tel. 998.

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Starachowice


ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO SPĘDZANIA CZASU

I DOBREGO WYPOCZYNKU

Zauważyłeś pożar alarmuj!

Zadzwoń pod nr alarmowy 998 lub 112