Asset Publisher Asset Publisher

podsumowanie monitoringu HCVF za rok 2012

1. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w piśmie ZG-1-73-62/2013 z dnia 15.01.2013r.
2. Oprócz prac wynikających z realizacji zadań obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Starachowice na lata 2006-2015, w roku 2013 wykonywane były prace związane z likwidacją szkód pohuraganowych powstałych w miesiącu lipcu 2013r z koncentracją tych prac w Leśnictwach Myszki, Klepacze, Zawały
3. Przed wykonaniem prac gospodarczych zawartych w planie gospodarczym roku 2013, na powierzchniach przeprowadzone zostały oceny i minimalizacji wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF a następnie wykonane z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.
4. Wykonywane w 2012 roku planowane prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów HCVF.
5. Na terenie lasów HCVF w roku 2012 miały miejsce 4 pożary lasu zgodnie z lokalizacją:
Oddz. 167d L-ctwa Majówka
Oddz. 95c L-ctwa Bugaj
Oddz. 95d L-ctwa Bugaj
Oddz. 74i L-ctwa Gadka
wszystkie zdarzenia miały charakter powierzchniowy oraz niewielką powierzchnię (od 0,01-0,08ha)
6. Z uwagi na powierzchniowy charakter pożarów oraz niewielką powierzchnię, nie stwierdzono negatywnego wpływu pożarów na walory przyrodnicze lasów HCVF.
7. W roku 2012 miały miejsce w miesiącu sierpniu, inne zdarzenia negatywnie oddziaływujące na lasy HCVF- huragan, który spowodował znaczne szkody powierzchniowe we wschodniej części obrębu Lubienia.
8. Na powierzchniach HCVF 4.1. obok pojedynczych, rozproszonych uszkodzeń drzew ( na pow. HCVF 4.1.) wystąpiły uszkodzenia powierzchniowe;
8.1 wymagające uprzątnięcia i odnowienia:
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 119f - pow. uszkodzona 0,22ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 120f - pow. uszkodzona 0,35ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 120g - pow. uszkodzona 0,25ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 120m - pow. uszkodzona 0,31ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 152c - pow. uszkodzona 0,74ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 152g - pow. uszkodzona 0,78ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 152i - pow. uszkodzona 0,15ha
8.2 wymagające uprzątnięcia, nie wymagające odnowienia z uwagi na istniejące podsadzenia:
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 119g - pow. uszkodzona ok.0,50ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 120d - pow. uszkodzona ok. 20ha
Wskazane wyżej drzewostany stanowią lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, cenne z uwagi na charakter wodochronny. Z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar powierzchniowy występujących uszkodzeń zupełnych drzewostanu oraz rozproszenie uszkodzeń pojedynczych drzew wskazane walory lasu zostały zachowane. Celem niezwłocznego uzupełnienia wskazanych pow. nowym pokoleniem drzewostanu, które uzupełni skład i wzmocni rolę wodochronną w/w drzewostanów podjęto działania celem uprzątnięcia pow. i wprowadzenia odnowienia w 2013r.
9. W Leśnictwie Klepacze, Oddz. 91f, powstały szkody w obrębie lasów kategorii HCVF 3.1. - w pow. uszkodzona 0,38ha, 0,09ha , 0,02ha, 0,08ha
Powyższe wydzielenie obejmuje lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, cenne z uwagi na występowanie zjawiska krasowego oraz pomnikowego dęba. Podczas huraganu całkowitemu uszkodzeniu uległy fragmenty drzewostanu o łącznej powierzchni 0,57ha, stanowiące otulinę w/w obiektów cennych. Pomnikowy dąb nie został uszkodzony. Powierzchnię uszkodzoną w rozmiarze 0,46ha przeznaczono do uporządkowania i odnowienia ( prace porządkowe rozpoczęte w 2012 do dokończenia w 2013r.). Na pow. 0,11ha pozostawiono fragmenty uszkodzonego drzewostanu do naturalnego rozkładu i sukcesji.
Powierzchnia obszaru stanowiącego cenne fragmenty rodzimej przyrody oraz lasy o szczególnych walorach przyrodniczych została zmniejszona o powierzchnię powstałych uszkodzeń przeznaczonych do uprzątnięcia i odnowienia (0,46ha).
10 . W związku z powyższymi szkodami, kierując się zasadą zachowania rozmiaru powierzchni lasów HCVF w poszczególnych ich kategoriach oraz zasadą kompensaty przyrodniczej, uzasadnione jest wyznaczenie nowego fragmentu rodzimej przyrody spełniający kryteria HCVF 3.1.
Oddz. 88 d Obrębu Leśnego Starachowice – (LMWwyż) o naturalnym charakterze zbiorowiska leśnego o powierzchni 2,10ha.