Asset Publisher Asset Publisher

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2017

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Monitoringiem w 2017 roku objęto wszystkie powierzchnie HCVF, na których wykonywano zadania gospodarcze, powierzchnie, na których wystąpiły pożary lasu oraz powierzchnie uszkodzone przez huraganowy wiatr.

 

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2017 r.:

  1. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w   planie gospodarczym  2017 roku  
  2. Realizując prace gospodarcze w roku 2017, w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych.
  3. Przed wykonaniem prac gospodarczych na gruncie przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a prace zostały wykonane z uwzględnieniem sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.
  4. Wykonywane w 2017 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.
  5. Na terenie lasów HCVF w roku 2017 miało miejsce 2 pożary  zgodnie z lokalizacją:

Oddz. 149 c o pow. 0,01ha L-ctwa Majówka

Oddz. 174 o o pow. 0,01ha L-ctwa Michałów

Pożary w w/w oddziałach objęły niewielkie powierzchnie pokrywy gleby, bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

  1. W 2017 r., w Leśnictwie Majówka, w wyniku huraganowych wiatrów, na pow. 0.16 ha,  doszło do uszkodzeń drzewostanu stanowiącego lasy HCVF (4.1)  - oddz. 23 h. 

Powstałe uszkodzenia nie wpłynęły negatywnie na lasy HCVF. Powstałą w wyniku uszkodzeń lukę zaplanowano do odnowienia w 2018 r. 

  1. Monitoring form ochrony przyrody nie wykazał negatywnych zmian w zakresie walorów przyrodniczych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

  2. W roku 2017 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.