Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz.

Dział Finansowo - Księgowy zajmuje się sprawami związanymi finansami nadleśnictwa Do jego zadań należy w szczególności: prowadzenie ewidencji i formalno – rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.
 

Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Starachowice dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Konkurs fotograficzny „Tajemnice Lasu" rozpoczęty

Konkurs fotograficzny „Tajemnice Lasu" rozpoczęty

Świętokrzyscy leśnicy oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Tajemnice Lasu" przygotowanym dla fotografów – amatorów, którzy potrafią zatrzymać piękno natury Puszczy Świętokrzyskiej w migawce aparatu.

Celem konkursu jest pokazanie bogactwa przyrodniczego lasów Puszczy Świętokrzyskiej położonej na terenie nadleśnictw: Daleszyce, Kielce, Łagów, Suchedniów, Skarżysko i Zagnańsk oraz pozostałych lasów z terenu radomskiej dyrekcji. Poprzez konkurs pragniemy także umożliwić pasjonatom fotografii zaprezentowanie swoich talentów poprzez fotografię.

Konkurs to świetna okazja do wyjścia z domu, zaczerpnięcia świeżego powietrza oraz uświadomienia sobie, jak ważną rolę w życiu ludzi i zwierząt pełni las, który jest miejscem szczególnym, dziedzictwem natury i trudnym do przecenienia ogniwem w łańcuchu życia, a lasy świętokrzyskie to szczególna różnorodność gatunkowa oraz wyjątkowa wartość przyrodnicza z urozmaiconym ukształtowaniem terenu.

Zatrzymana w kadrze flora i fauna to nie tylko dostrzegana pasja, ale także determinacja i nauka niezwykłej cierpliwości ukazującej przy tym najważniejsze elementy i miejsca warte poznania. Takie spotkanie z naturą ma także zachęcić do osobistego jej poznania, wzbudzić ciekawość i chęć zobaczenia piękna przyrody i unikalnych zjawisk w niej zachodzących.

Prace (max 6 prac) należy przesłać wyłącznie w formie zapisu cyfrowego na płytach CD lub DVD

na adres:

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego

ul. Ściegiennego 2

25–033 Kielce

z dopiskiem:

Konkurs fotograficzny „Tajemnice Lasu”

 

Zwycięskie prace zostaną zamieszczone w kalendarzu pokonkursowym, którego prezentacja nastąpi podczas gali finałowej połączonej z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w listopadzie br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Patronat nad wydarzeniem objął dr inż. Andrzej Matysiak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Wojewódzkiego Dom Kultury im. Józefa Piłsudkiego w Kielcach.