Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz.

Dział Finansowo - Księgowy zajmuje się sprawami związanymi finansami nadleśnictwa Do jego zadań należy w szczególności: prowadzenie ewidencji i formalno – rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.
 

Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Starachowice dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Otwarcie Izby Partyzanckiej im. Generała Antoniego Hedy - Szarego oraz Izby Leśnej

Otwarcie Izby Partyzanckiej im. Generała Antoniego Hedy - Szarego oraz Izby Leśnej

21 czerwca w osadzie leśnej Klepacze odbyło się otwarcie Izby Partyzanckiej im. Generała Antoniego Hedy–Szarego oraz Izby Leśnej. Uroczystość była jednym z przedsięwzięć Nadleśnictwa Starachowice i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu związanych z obchodami rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

21 czerwca w osadzie leśnej Klepacze odbyło się otwarcie Izby Partyzanckiej im. Generała Antoniego Hedy–Szarego oraz Izby Leśnej. Uroczystość była jednym z przedsięwzięć Nadleśnictwa Starachowice i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu związanych z obchodami rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystościach wzięła udział rodzina Antoniego Hedy-Szarego, a także Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Licznie przybyli senatorowie i posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządów, środowisk patriotycznych i kombatanckich, w szczególności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, strzelcy, harcerze, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z leśnikami, księża, uczniowie szkół i mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz leśnicy.

Po Mszy Św. Polowej, zaproszeni goście w licznych wystąpieniach zgodnie podkreślali zasługi Antoniego Hedy–Szarego podczas II Wojny Światowej. Nie zabrakło też nawiązania do leśników „To  jest hołd złożony tym, którzy wspomagali partyzantów, przechowywali ludzi. A na tym terenie ten patriotyzm wśród leśników był wyjątkowy” – powiedziała Teresa Heda-Snopkiewicz. Nadleśniczy Ryszard Bis podkreślił, że „Naszym staraniem jest, aby zachować w pamięci, kim był ten człowiek i kim byli ludzie z nim związani. Szczęśliwie, dzisiaj nie jest to walka o pamięć, tylko praca dla zachowania w pamięci, w historii naszego regionu wielkiej postaci, którą bez wątpienia był Antoni Heda-Szary.

Po wystąpieniach została odsłonięta pamiątkowa tablica przy dębie  posadzonym w Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w hołdzie Generałowi Antoniemu Hedzie-Szaremu w 10. rocznicę jego śmierci, następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi przy Izbie Partyzanckiej i Izbie Leśnej. Uroczystość zakończyła się występem patriotycznym młodzieży z Gimnazjum nr 1 im. Generała Antoniego Hedy – Szarego w Starachowicach. W dalszej części spotkania odbył się pokaz kawalerii konnej oraz wspólne śpiewanie pieśni partyzanckich przy ognisku.

 

****

Dlaczego osada w Klepaczach jest tak ważna dla wielu środowisk?

Zarówno Izba Partyzancka jak i Izba Leśna mieszczą się dawnej leśniczówce Klepacze położonej wewnątrz starachowickich lasów. Po wybuchu drugiej wojny światowej lasy starachowickie stały się nie tylko kryjówką dla uciekających mieszkańców okolicznych wiosek przed wojskiem niemieckim, ale także miejscem licznych potyczek, akcji, zamachów i bestialskich mordów. Jednym z ugrupowań AK stacjonujących w lasach leśnictwa Klepacze był oddział Antoniego Hedy „Szarego”. Wsławił się wieloma akcjami, w tym rozbiciem więzień w Starachowicach, Kielcach oraz Końskich i uwolnieniem przetrzymywanych tam więźniów.

W izbach można zobaczyć przedmioty oraz umundurowanie z okresu II Wojny Światowej. Będą się tu odbywać się także "żywe" lekcje historii dla młodzieży oraz spotkania z żołnierzami Armii Krajowej. W drugiej części znajduje się Izba Leśna, w której odtworzono wygląd przedwojennych wnętrz w celu odzwierciedlenia warunków pracy leśniczego z okresu międzywojennego. Na ścianach umieszczone zostały liczne fotografie, dokumenty historyczne oraz inne informacje. Ponadto można obejrzeć w niej dystynkcje leśne, umundurowanie i wiele innych cennych eksponatów niezbędnych do pracy leśniczego w minionym wieku.

Obiekt jest udostępniany przez Nadleśnictwo Starachowice w godz. 08.00-16.00 od pn. do sob. po uprzednim kontakcie pod nr telefonu: 694 422 163 lub 41 274 53 84 w. 36