Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC® (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Starachowice  wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa Starachowice obejmują następujące kategorie obszarów:
Nadleśnictwo Starachowice prowadzi regularny monitoring przyrodniczy w celu uniknięcia działania, które mogłyby zagrozić: gatunkom chronionym i lasom o szczególnej wartości.

HCVF 1 – Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych, do których zaliczono:

HCVF 1.1. - Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące – lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.