Asset Publisher Asset Publisher

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2014r.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2014r.:

1.    Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w planie gospodarczym na 2014r.  

2.    Realizując prace gospodarcze w roku 2014 w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych.

3.    Przed wykonaniem prac gospodarczych zawartych w planie gospodarczym roku 2014, przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a następnie zostały wykonane prace z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.

4.    Wykonywane w 2014 roku planowane prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

5.    Na terenie lasów HCVF w roku 2014 miało miejsce 5 pożarów lasu zgodnie z lokalizacją:

  • Oddz. 157n L-ctwa Lipie
  • Oddz. 167a L-ctwa Majówka
  • Oddz. 157i,m,r  L-ctwa Lipie
  • Oddz. 167h L-ctwa Majówka
  • Oddz. 152b L-ctwo Klepacze 

Pożary całkowite wystąpiły: w oddz. 167h na pow. 0,39ha oraz oddz. 157m na powierzchni 0,32ha. Zaplanowano odnowienie w/w powierzchni w 2015r. Zdarzenia nie miały negatywnego wpływu na walory wodochronne powierzchni, na której wystąpiły.

6.     W roku 2014 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.