Asset Publisher Asset Publisher

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2015r.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2015r.:

1.    Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w   planie gospodarczym na 2015r.  

2.    Realizując prace gospodarcze w roku 2015 w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych.

3.    Przed wykonaniem prac gospodarczych zawartych w planie gospodarczym roku 2015, przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a następnie zostały wykonane prace z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.

4.    Wykonywane w 2015 roku planowane prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

5.    Na terenie lasów HCVF w roku 2015 miało miejsce 6 pożarów lasu zgodnie z lokalizacją:

Oddz. 50m L-ctwa Bugaj

Oddz. 174 c,f,n, 175d L-ctwa Michałów

Oddz. 159b L-ctwa Majówka

 

Pożary w oddz. 50m L-ctwa Bugaj, 159b L-ctwa Majówka oraz 174c,n i 175d L-ctwa Michałów miały charakter powierzchniowy bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

 

Pożarem całkowitym w oddz. 174f L-ctwa Michałów objęte zostało 0,92ha siedmioletniej uprawy sosnowej oraz fragmenty gniazd dębowych w wieku 16 lat. W celu przywrócenia stanu pierwotnego dokonano w 2015r przygotowania gleby oraz zaplanowano odnowienie powierzchni  w 2016r.

6. W roku 2015 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.