Asset Publisher Asset Publisher

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2016

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2016r.:

  1. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w   planie gospodarczym na 2016r.  
  2. Realizując prace gospodarcze w roku 2016 w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych.
  3. Przed wykonaniem prac gospodarczych zawartych w planie gospodarczym roku 2016, przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a następnie zostały wykonane prace z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.
  4. Wykonywane w 2016 roku planowane prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.
  5. Na terenie lasów HCVF w roku 2016 miało miejsce 3 pożary lasu zgodnie z lokalizacją:
  • Oddz. 104f pow. 0,03ha L-ctwo Lubienia,
  • Oddz. 167j pow.0,01ha, 121a  pow.0,01ha, L-ctwo Majówka

Pożary w w/w  oddziałach miały charakter powierzchniowy bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

W 2016r., w Leśnictwie Bugaj HCVF, w wyniku huraganowych wiatrów doszło do uszkodzeń drzewostanów na powierzchniach wg lokalizacji:

oddz. 125a, 26g, 138b- pojedyncze złomy i wywroty, oddz. 52i- pow. 0,06ha, oddz. 52h- 0,07ha, oddz. 53f-0,13ha, oddz. 52c – 0,25ha

Powstałe uszkodzenia nie wpłynęły negatywnie na lasy HCVF. W powyższych lokalizacjach zarówno pojedynczo jak i powierzchniowo występujące złomy i wywroty niezwłocznie usunięto w celu zapobiegnięcia deprecjacji drewna. Powstałe w wyniku uszkodzeń luki zaplanowano do odnowienia w 2017r.

   6. W roku 2016 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.