Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz.

Dział Finansowo - Księgowy zajmuje się sprawami związanymi finansami nadleśnictwa Do jego zadań należy w szczególności: prowadzenie ewidencji i formalno – rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.
 

Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Starachowice dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Lasy Nadleśnictwa Starachowice

Lasy Nadleśnictwa Starachowice

 
I.                  Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Starachowice

 

 

Aktualny zasięg terytorialny Nadleśnictwa Starachowice określa Zarządzenie nr 78 MOŚZNiL z dnia 21.05.1997 roku.

 

Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo - 14651,90 ha

 

                                               w tym powierzchnia lasów - 14466,66 ha

 

Podział administracyjny kraju w zasięgu działania Nadleśnictwa:
Województwo świętokrzyskie
Powiat starachowicki
Gmina Brody (część)
Gmina Mirzec (część)
Gmina Wąchock (część)
Podział lasu wg funkcji:
-rezerwaty – 39,42 ha
-lasy ochronne – 13892,35 ha
-lasy gospodarcze – 45,85 ha
 
Udział siedlisk leśnych w Nadleśnictwie:

 

wg grup żyzności:
-siedliska borowe                   3999,49 ha      28,6%
-siedliska lasowe                    7011,39 ha      50,2%
-siedliska borowe wyżynne    753,89 ha        5,4%
-siedliska lasowe wyżynne     2212,01 ha      15,8%

 

wg stopni uwilgotnienia:
-świeże                                  11391,76 ha    81,5%
-wilgotne                                2515,97           18,0%
-bagienne                                69,05 ha          0,5%

 

Siedlisko jest zasadniczym, naturalnym czynnikiem produkcji leśnej. W leśnictwie, pod kątem użyteczności w hodowli lasu wyróżnia się tzw. typy siedliskowe lasu. Określony typ siedliskowy wynika przede wszystkim z jakości gleb pod względem żyzności i wilgotności, w powiązaniu z warunkami geograficzno-klimatycznymi, które powodują wyróżnianie odmian typów siedliskowych lasu. Dla celów hodowli lasu, w ramach typu siedliskowego, wyróżnia się tzw. wariant uwilgotnienia siedliska w zależności od występowania wody gruntowej w glebie tj. od jej głębokości i trwałości występowania.

Wszystkie typy siedliskowe umieszczone są w siatce ekologicznej siedliskowych typów lasu. Siatka ekologiczna może dotyczyć odmian nizinnych, wyżynnych bądź górskich typów siedliskowych lasu. Pod względem żyzności, poczynając od typów siedliskowych najmniej żyznych wyróżnia się siedliska borowe (B), borów mieszanych (BM), lasów mieszanych (LM) oraz lasowe (L). Pod względem wilgotności, poczynając od siedlisk najmniej wilgotnych, wyróżnia się siedliska suche, świeże, wilgotne i bagienne. Ponadto do siedlisk wilgotnych należą łęg, ols i ols jesionowy. Siedliska borowe (B), borów mieszanych (BM), lasów mieszanych (LM) oraz lasowe (L) mogą występować w odmianie górskiej natomiast jako wyżynne mogą występować siedliska borów mieszanych (BM), lasów mieszanych (LM) oraz lasowe (L).

Podczas kartograficznych prac glebowo-siedliskowych na terenie nadleśnictwa dla każdego wydzielenia siedliskowego określa się typ siedliskowy oraz niższe jednostki klasyfikacji tj. wariant i rodzaj typu siedliskowego lasu.

W Nadleśnictwie Starachowice największą powierzchnię zajmują siedliska lasu mieszanego świeżego (LMśw) – ok. 40% powierzchni Nadleśnictwa oraz boru mieszanego świeżego (BMśw) – ok. 14% powierzchni. Siedlisko lasu mieszanego wyżynnego świeżego (LMwyżśw) stanowi ok. 12% powierzchni.Na poziomie 5-10% powierzchni Nadleśnictwa opisano siedliska boru świeżego (Bśw) – 6%, boru mieszanego wilgotnego (BMw) – 8% i lasu świeżego (Lśw) – 6%.   Pozostałe typy siedliskowe lasu nie przekraczają 5% powierzchni.

W obrębie Lubienia przeważają siedliska bogatsze – szczególnie lasów mieszanych nizinnych i wyżynnych – 77% powierzchni obrębu. W obrębie Starachowice zaznacza się większy udział siedlisk borowych (BMśw, BMw) w porównaniu z obrębem Lubienia, choć nadal siedliska lasowe (53%) zajmują nieznacznie wiekszą powierzchnię niż borowe (47%).

 

Procentowy udziałpowierzchniowy i miąższościowy wg gatunków panujących

Typ siedliskowy lasu decyduje o rodzaju i charakterze wszystkich zabiegów gospodarczych wykonywanych w okresie całego życia drzewostanu. Po pierwsze decyduje o składzie roślinności ekosystemu leśnego.

Dla danego typu siedliskowego lasu przyjęty jest gospodarczy typ drzewostanu (GTD), będący długookresowym celem hodowlanym, który określa skład gatunków głównych drzewostanu, ich formę zmieszania, pożądaną budowę piętrową oraz strukturę wiekową drzewostanu. GTD zależy także od położenia geograficznego. Najwłaściwsze GTD dla różnych typów siedliskowych lasu występujących w nadleśnictwie, opracowują dla poszczególnych nadleśnictw Komisje Techniczno-Gospodarcze przy wykorzystaniu opracowań siedliskowych. GTD wskazuje na skład gatunków głównych w drzewostanie. Przykładowy zapis GTD BkDb oznacza, że największą powierzchnię zajmuje dąb, a następnie buk. Dla danego GTD przyjmuje się z kolei orientacyjne składy gatunkowe drzewostanów, informujące o procentowym udziale gatunków w danym drzewostanie.

W Nadleśnictwie Starachowice gatunkiem panującym na siedliskach Bśw, Bw, BMśw jest sosna (So). Na siedliskach BMb, BMw i LMśw, LMwyżśw,LMwyżw, Lwyżśw również największą powierzchnię zajmuje sosna, ale występuje tu z domieszką brzozy (Brz), dęba (Db), modrzewia (Md), świerka (Św) i jodły (Jd). Siedlisko LMw zajęte jest głównie przez sosnę i olszę (Ol) z domieszką Jd i Brz. Siedlisko Lśw reprezentowane jest głównie przez sosnę i jodłę z domieszką dęba, buka (Bk) i brzozy. Na Lw, Ol i OlJ jako na siedliskach będących pod dużym wpływem wody występuje przede wszystkim olsza (Ol) z domieszką sosny (So) na olsie jesionowym (OlJ) lub sosny (So) i jodły (Jd) na lesie wilgotnym (Lw).

 

Przeciętna zasobność drzewostanów nadleśnictwa:

 

Obręb Lubienia: 265 m3/ha

 

Obręb Starachowice: 246 m3/ha

 

Przeciętny wiek drzewostanów w nadleśnictwie:

 

Obręb Lubienia: 69 lat

 

Obręb Starachowice: 65 lat

 

Procentowy udział powierzchni drzewostanów wg klas wieku

 

Jedną z cech charakteryzujących drzewostan jest wiek. Każdy drzewostan zakwalifikowany jest do tzw. klasy wieku (dwudziestoletniego przedziału wiekowego). Drzewostany w wieku 1-20 lat znajdują się w I klasie wieku, 21-40 lat – w II kasie wieku itd.

 

Klasy wieku drzewostanów można dzielić na podklasy wieku np.: Ia to drzewostan w wieku 1-10 lat, Ib to drzewostan w wieku 11-20 lat.

            W Nadleśnictwie Starachowice największą powierzchnię stanowią drzewostany w IV klasie wieku (23%). Drzewostany starszych klas V, VI, VII, VIII stanowią ok. 26% ogółu drzewostanów. Powierzchnie drzewostanów I, II, III klasy wieku stanowią odpowiednio 11%, 13%, 14% ogółu.

Przyjęte wieki rębności dla poszczególnych gatunków
 

W każdym nadleśnictwie w Planie Urządzenia Lasu ustala się najodpowiedniejsze dla danego gatunku i siedliska wieki rębności, służące regulacji użytkowania rębnego i określeniu etatu użytkowania rębnego. W Nadleśnictwie Starachowice wieki rębności poszczególnych gatunków przedstawiają się następująco:

Sosna, Modrzew - 110 lat                           
Jodła – 140 lat
Dąb, Jesion – 160 lat
Buk – 120 lat
Świerk, Brzoza, Olsza, Grab – 80 lat
Osika, Olsza odroślowa – 60 lat
 

Powyższe wieki nie obowiązują w drzewostanach należących do klasy odnowienia (KO czyli drzewostany z reguły rębne i przeszłorębne, podlegające jednocześnie użytkowaniu i odnowieniu pod osłoną, w których co najmniej 50% powierzchni, a w drzewostanach zagospodarowanych rębniami IId, IIIb, IVb i IVd   co najmniej 30% powierzchni zostało odnowione naturalnie lub sztucznie gatunkami głównymi o pełnej przydatności hodowlanej i które wymagają stosowania rębni złożonych ze względu na konieczność odsłaniania młodego pokolenia) oraz będących w klasie do odnowienia (KDO czyli drzewostany z reguły rębne i przeszłorębne, a wyjątkowo młodsze, które były użytkowane w ubiegłym 10-leciu rębniami złożonymi i w których ten sposób użytkowania będzie kontynuowany w przyszłych okresach gospodarczych ale w których nie spełnione są kryteria odnowieniowe podane powyżej ).

 
II.                  Gospodarka leśna
 

Celem nadrzędnym spośród podstawowych celów zasad gospodarki leśnej, określonych w ustawie o lasach, jest trwałe utrzymanie lasów dla ciągłego spełniania przez nie wielostronnych funkcji środowiskotwórczych, społecznych, ochronnych i gospodarczych. Realizacja tego celu wymaga zwiększania odporności drzewostanów, m.in. poprzez zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej oraz bogactwa genetycznego ekosystemów leśnych, a jednym z podstawowych narzędzi jego realizacji jest plan urządzenia lasu. W planowaniu urządzeniowym uwzględniane są wytyczne zawarte w: „zasadach hodowli lasu", „instrukcji ochrony lasu", „instrukcji ochrony przeciwpożarowej" i innych zasadach, instrukcjach i wytycznych, obowiązujących aktualnie w Lasach Państwowych.

 
1.      Zadania z głównego użytkowania lasu.
a.       Rozmiar roczny (etat) użytkowania przedrębnego 1068,29 ha (29367 m3)      
b.      Rozmiar roczny (etat) użytkowania rębnego 317,66 ha (42855 m3)                             
2.      Zadania z hodowli lasu.
a.       Pielęgnowanie upraw (cw) – 1775,03 ha                                  
b.      Pielęgnowanie młodników (cp) – 1893,29 ha
c.       Trzebieże wczesne 2575,56 ha
d.      Trzebieże późne 7254,94 ha
e.       Odnowienia i zalesienia:
na powierzchniach otwartych 127,79 ha
pod osłoną 1367,29 ha
f.       Poprawki  i uzupełnienia 235,41 ha
g.      Zabiegi agrotechniczne 1381,05 ha
 
III.               Program ochrony przyrody.
 
Charakterystyka przyrodnicza nadleśnictwa.
 

Lasy Nadleśnictwa Starachowice stanowią zwarty kompleks, który wraz z lasami nadleśnictwa Marcule i Ostrowiec Św. stanowi część wielkiego kompleksu tzw. „Lasów Iłżeckich" będących pozostałością dawnej „Puszczy Iłżeckiej". Układ naturalny na tym obszarze został przekształcony przez intensywną gospodarkę leśną, która w przeszłości była ukierunkowana na osiąganie celów produkcyjnych, zaspokajających potrzeby rozwoju przemysłowego i urbanistycznego regionu.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, przedstawionej w „Siedliskowych Podstawach hodowli lasu"(2004), lasy Nadleśnictwa Starachowice położone są w krainie Małopolskiej (VI), dzielnicy – Radomsko-Iłżeckiej (VI.3), mezoregionie – Przedgórza Iłżeckiego (VI.3.b) oraz dzielnicy – Gór Świętokrzyskich (VI.2), mezoregionie – Puszczy Świętokrzyskiej (VI.2.a)
 
Tabela. Formy ochrony przyrody na terenie N-ctwa Starachowice
Rodzaj obiektu
Ilość
Pow. [ha]
Rezerwaty
 
2
39,42
Obszary chronionego
 krajobrazu
2
13990,67
Rośliny chronione:
grzyby
-
-
porosty
2
-
mszaki
7
-
rośliny naczyniowe
26
-
Zwierzęta chronione:
owady
10
-
płazy
14
-
gady
5
-
ptaki
118
-
Ssaki
16
-
Pomniki przyrody
1
-
 
 

Nadleśnictwo realizując zaplanowane zabiegi gospodarcze i ochronne uwzględnia wszystkie zalecenia zawarte w rozporządzeniach w sprawie ochrony gatunkowej: grzybów i porostów z dnia 9.07.2004 r. (Dz. U. 04.168. 1765 z dn. 28.07.2004 r.); roślin z dnia 9.07.2004 r. (Dz. U. 04.168. 1764 z dn. 28.07.2004 r.) i zwierząt z dnia 28.09.2004 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) ora w innych aktach prawnych dotyczących form ochrony przyrody.

Należy podkreślić, że zakazy wymienione w w/w rozporządzeniach nie dotyczą usuwania drzew i krzewów w związku z potrzebami wynikającymi z prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej.

W celu zapewnienia i utrzymania odpowiednich warunków życiowych roślinom i zwierzętom objętym ochroną prawną, Nadleśnictwo konsekwentnie prowadzi działania polegające na:

Ø wyszukiwaniu i otaczaniu opieką cennych drzew oraz innych tworów przyrody żywej i nieożywionej,
Ø prowadzeniu na bieżąco ewidencji listy gatunków chronionych i rzadkich                   z uwzględnieniem miejsc i sposobu występowania,
Ø uwzględnianiu przy wyznaczaniu szlaków zrywkowych miejsc występowania cennych gatunków,
Ø obejmowaniu ochroną miejsc występowania cennych skupisk roślin (w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody),
Ø przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu,
Ø wykonywaniu zaleceń ochronnych w obiektach cennych przyrodniczo, a szczególnie w rezerwatach przyrody, 

Ø przestrzeganiu zaleceń wynikających z certyfikacji gospodarki leśnej, w tym w szczególności pozostawianie drewna martwego w lesie,

Ø współpracy ze środowiskami przyrodniczymi, samorządowymi w zakresie ochrony przyrody,

Ø nie pogarszaniu stanu siedlisk spełniających kryteria chronionych siedlisk przyrodniczych.