Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz.

Dział Finansowo - Księgowy zajmuje się sprawami związanymi finansami nadleśnictwa Do jego zadań należy w szczególności: prowadzenie ewidencji i formalno – rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.
 

Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Starachowice dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Uwaga pożary – apel o ostrożność w lasach

Uwaga pożary – apel o ostrożność w lasach

Pomimo trwającej akcji przeciwpożarowej na terenie radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych w tym roku miało już miejsce 91 pożarów, w których spaliło się łącznie 30 hektarów lasu. Pogoda sprzyja pożarom, pomimo wiosny jest wręcz upalnie, a przez to bardzo sucho. Leśnicy apelują o rozwagę i ostrożność.

Tegoroczne działania bezpośrednio prowadzone w lasach ruszyły już 19 marca, ale walka z pożarami na dobre rozpoczęła się wraz z ociepleniem, w kwietniu. Ze względu na słoneczną pogodę i towarzyszącą jej suszę pożarów było wyjątkowo dużo i niestety stan ten utrzymuje się w maju. Dodatkowo pomimo szybkich akcji gaśniczych z udziałem samolotów będących stale w gotowości na lotniskach w Piastowie i Masłowie pożary rozprzestrzeniają się szybko i są ciężkie do ugaszenia - dwa najtrudniejsze wybuchły na mokradłach i w okolicy kamieniołomu.

Najwięcej pożarów miało miejsce tam, gdzie w sąsiedztwie lasów jest dużo nieużytków w nadleśnictwach: Barycz, Skarżysko, Stąporków. Leśnicy i straż pożarna gasili pożary także w czasie minionego długiego weekendu - w 7 pożarach spłonęło wówczas blisko 4 ha.                                        

Aktualnie zagrożenie pożarowe we wszystkich 23 nadleśnictwach jest duże. Jeśli pogoda się nie zmieni, w przypadku skrajnego zagrożenia nadleśniczowie będą mieli prawo wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Będzie to możliwe, jeżeli przez pięć kolejnych dni wilgotność ściółki, mierzona o godz. 9 i 13 będzie niższa niż 10%. Zakaz wstępu wyeliminuje niebezpieczeństwo, które dotknęłoby osoby przebywające w lesie podczas pożaru, a leśnikom ułatwi działania przeciwpożarowe.

Na walkę z pożarami nadleśnictwa RDLP w Radomiu wydają łącznie corocznie 7 mln zł, w tym: utrzymanie 42 dostrzegalni przeciwpożarowych z obserwatorami lub kamerami, 23 punktów alarmowo-dyspozycyjnych, gdzie określana jest lokalizacja pożarów i koordynowana akcja gaśnicza, 9 automatycznych stacji meteorologicznych (wyposażonych w aparaturę do badania wilgotności ściółki, powietrza i określania stopnia pożarowego w lasach), samoloty do gaszenia pożarów będące w stałej gotowości w bazie lotniczej Piastów k. Radomia i Masłów k. Kielc, samochody gaśnicze, setki punktów czerpania wody – zbiorników wodnych i hydrantów, utrzymanie dróg przeciwpożarowych, tablice informacyjne i ostrzegawcze, pasy przeciwpożarowe chroniące tereny leśne przed pożarami i koszty dogaszania pożarów.

Przed nami kolejny weekend. Ogólnodostępne państwowe lasy to wspaniałe miejsce na wiosenny i letni wypoczynek. Leśnicy proszą jednak o ostrożność i przestrzeganie przepisów – dla własnego bezpieczeństwa i zachowania lasów. Przede wszystkim nie powinniśmy używać otwartego ognia w lesie ani bliżej niż 100 m od ściany lasu. Ognisko lub grill możemy urządzić wyłącznie w specjalnie przygotowanych do tego i oznaczonych miejscach, po uzgodnieniu z miejscowym leśniczym. Nie wjeżdżamy do lasu pojazdami silnikowymi – jest to zabronione, a od rozgrzanego podwozia może też pójść iskra. Nie wyrzucamy śmieci do lasu, również dlatego, że wśród nich jest zwykle wiele materiałów łatwopalnych.

Wśród przyczyn pożarów wciąż dominuje nieostrożność dorosłych i nieletnich oraz przerzuty z gruntów nieleśnych. Pomimo tego, że wdrożone do stosowania zostały wszystkie siły i środki, aby zabezpieczyć tereny leśne przed pożarami niemalże codziennie wybuchają nowe pożary. Z tego powodu w najbardziej zagrożonych nadleśnictwach leśnicy patrolują lasy wspólnie z policją.