Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC® (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Starachowice  wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa Starachowice obejmują następujące kategorie obszarów:
Nadleśnictwo Starachowice prowadzi regularny monitoring przyrodniczy w celu uniknięcia działania, które mogłyby zagrozić: gatunkom chronionym i lasom o szczególnej wartości.

HCVF 1 – Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych, do których zaliczono:

HCVF 1.1. - Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące – lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

HCVF 2018

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Monitoringiem w 2018 roku objęto wszystkie powierzchnie HCVF, na których wykonywano zadania gospodarcze, powierzchnie, na których wystąpiły pożary lasu oraz powierzchnie uszkodzone przez huraganowy wiatr

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2018 r.:

 1. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w   planie gospodarczym  2018 roku – zał. nr 1.    

 2. Realizując prace gospodarcze w roku 2018, w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych, przestrzegano zasad dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

 3. Wykonywane w 2018 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

 4. Na terenie lasów HCVF w roku 2018 miało miejsce 3 pożary  zgodnie z lokalizacją wskazaną w zał. nr 2. Pożary objęły powierzchnie pokrywy gleby, bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

 5. W obrębie lasów HCVF odnotowano w 2018r. szkody abiotyczne w nowozakładanych uprawach spowodowane warunkami pogodowymi, susza – zał. nr 3. Powstałe uszkodzenia z uwagi na niewielką powierzchnię oraz charakter lokalny, nie wpłynęły negatywnie na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

 6. Monitoring form ochrony przyrody nie wykazał negatywnych zmian w zakresie walorów przyrodniczych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

 7. W roku 2018 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.

Ewentualne uwagi dotyczące lasów HCVF proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Starachowice.


Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2017

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Monitoringiem w 2017 roku objęto wszystkie powierzchnie HCVF, na których wykonywano zadania gospodarcze, powierzchnie, na których wystąpiły pożary lasu oraz powierzchnie uszkodzone przez huraganowy wiatr.

 

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2017 r.:

 1. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w   planie gospodarczym  2017 roku  
 2. Realizując prace gospodarcze w roku 2017, w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych.
 3. Przed wykonaniem prac gospodarczych na gruncie przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a prace zostały wykonane z uwzględnieniem sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.
 4. Wykonywane w 2017 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.
 5. Na terenie lasów HCVF w roku 2017 miało miejsce 2 pożary  zgodnie z lokalizacją:

Oddz. 149 c o pow. 0,01ha L-ctwa Majówka

Oddz. 174 o o pow. 0,01ha L-ctwa Michałów

Pożary w w/w oddziałach objęły niewielkie powierzchnie pokrywy gleby, bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

 1. W 2017 r., w Leśnictwie Majówka, w wyniku huraganowych wiatrów, na pow. 0.16 ha,  doszło do uszkodzeń drzewostanu stanowiącego lasy HCVF (4.1)  - oddz. 23 h. 

Powstałe uszkodzenia nie wpłynęły negatywnie na lasy HCVF. Powstałą w wyniku uszkodzeń lukę zaplanowano do odnowienia w 2018 r. 

 1. Monitoring form ochrony przyrody nie wykazał negatywnych zmian w zakresie walorów przyrodniczych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

 2. W roku 2017 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.


Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2016

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2016r.:

 1. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w   planie gospodarczym na 2016r.  
 2. Realizując prace gospodarcze w roku 2016 w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych.
 3. Przed wykonaniem prac gospodarczych zawartych w planie gospodarczym roku 2016, przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a następnie zostały wykonane prace z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.
 4. Wykonywane w 2016 roku planowane prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.
 5. Na terenie lasów HCVF w roku 2016 miało miejsce 3 pożary lasu zgodnie z lokalizacją:
 • Oddz. 104f pow. 0,03ha L-ctwo Lubienia,
 • Oddz. 167j pow.0,01ha, 121a  pow.0,01ha, L-ctwo Majówka

Pożary w w/w  oddziałach miały charakter powierzchniowy bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

W 2016r., w Leśnictwie Bugaj HCVF, w wyniku huraganowych wiatrów doszło do uszkodzeń drzewostanów na powierzchniach wg lokalizacji:

oddz. 125a, 26g, 138b- pojedyncze złomy i wywroty, oddz. 52i- pow. 0,06ha, oddz. 52h- 0,07ha, oddz. 53f-0,13ha, oddz. 52c – 0,25ha

Powstałe uszkodzenia nie wpłynęły negatywnie na lasy HCVF. W powyższych lokalizacjach zarówno pojedynczo jak i powierzchniowo występujące złomy i wywroty niezwłocznie usunięto w celu zapobiegnięcia deprecjacji drewna. Powstałe w wyniku uszkodzeń luki zaplanowano do odnowienia w 2017r.

   6. W roku 2016 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.


Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2015r.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2015r.:

1.    Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w   planie gospodarczym na 2015r.  

2.    Realizując prace gospodarcze w roku 2015 w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych.

3.    Przed wykonaniem prac gospodarczych zawartych w planie gospodarczym roku 2015, przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a następnie zostały wykonane prace z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.

4.    Wykonywane w 2015 roku planowane prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

5.    Na terenie lasów HCVF w roku 2015 miało miejsce 6 pożarów lasu zgodnie z lokalizacją:

Oddz. 50m L-ctwa Bugaj

Oddz. 174 c,f,n, 175d L-ctwa Michałów

Oddz. 159b L-ctwa Majówka

 

Pożary w oddz. 50m L-ctwa Bugaj, 159b L-ctwa Majówka oraz 174c,n i 175d L-ctwa Michałów miały charakter powierzchniowy bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

 

Pożarem całkowitym w oddz. 174f L-ctwa Michałów objęte zostało 0,92ha siedmioletniej uprawy sosnowej oraz fragmenty gniazd dębowych w wieku 16 lat. W celu przywrócenia stanu pierwotnego dokonano w 2015r przygotowania gleby oraz zaplanowano odnowienie powierzchni  w 2016r.

6. W roku 2015 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.


Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2014r.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2014r.:

1.    Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w planie gospodarczym na 2014r.  

2.    Realizując prace gospodarcze w roku 2014 w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych.

3.    Przed wykonaniem prac gospodarczych zawartych w planie gospodarczym roku 2014, przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a następnie zostały wykonane prace z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.

4.    Wykonywane w 2014 roku planowane prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

5.    Na terenie lasów HCVF w roku 2014 miało miejsce 5 pożarów lasu zgodnie z lokalizacją:

 • Oddz. 157n L-ctwa Lipie
 • Oddz. 167a L-ctwa Majówka
 • Oddz. 157i,m,r  L-ctwa Lipie
 • Oddz. 167h L-ctwa Majówka
 • Oddz. 152b L-ctwo Klepacze 

Pożary całkowite wystąpiły: w oddz. 167h na pow. 0,39ha oraz oddz. 157m na powierzchni 0,32ha. Zaplanowano odnowienie w/w powierzchni w 2015r. Zdarzenia nie miały negatywnego wpływu na walory wodochronne powierzchni, na której wystąpiły.

6.     W roku 2014 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.


Podsumowanie monitoringu lasów HCVF za rok 2013

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej.

1.    Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w  załączniku nr 1 do notatki. 

2.    Oprócz prac wynikających z realizacji zadań obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Starachowice na lata 2006-2015, w roku 2013 kontynuowane były prace związane z likwidacją szkód pohuraganowych powstałych w miesiącu sierpniu 2012r. oraz następstw tych szkód (złomy i wywroty w drzewostanach objętych szkodami huraganowymi) z koncentracją tych prac w Leśnictwie Klepacze.

3.    Przed wykonaniem prac gospodarczych zawartych w planie gospodarczym roku 2013, na powierzchniach przeprowadzone zostały oceny i minimalizacji wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF a następnie wykonane z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.

4.    Wykonywane w 2013 roku planowane prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów HCVF.

 1. Na powierzchniach HCVF 4.1. obok pojedynczych, rozproszonych uszkodzeń drzew   wystąpiły uszkodzenia powierzchniowe wymagające uprzątnięcia  i odnowienia:

Leśnictwo Klepacze, Oddz. 119f  - pow. uszkodzona  0,22ha – kontynuacja prac związanych z uprzątnięciem i przygotowaniem gleby do odnowienia wiosną 2014r.

Leśnictwo Klepacze, Oddz. 119g  - pow. uszkodzona  0,20ha –prace związane z uprzątnięciem i przygotowaniem gleby do odnowienia wiosną 2014r.

Leśnictwo Klepacze, Oddz. 120j  - pow. uszkodzona  0,05ha –prace związane z uprzątnięciem i przygotowaniem gleby do odnowienia wiosną 2014r.

Leśnictwo Klepacze, Oddz. 152l  - pow. uszkodzona  0,25ha –prace związane z uprzątnięciem i przygotowaniem gleby do odnowienia wiosną 2014r.

 

Wskazane wyżej drzewostany stanowią lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, cenne z uwagi na charakter wodochronny.  Z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar powierzchniowy występujących uszkodzeń zupełnych drzewostanu oraz rozproszenie uszkodzeń pojedynczych drzew wskazane walory lasu zostały zachowane.  Celem niezwłocznego uzupełnienia wskazanych pow. nowym pokoleniem drzewostanu, które uzupełni skład i wzmocni rolę wodochronną w/w drzewostanów podjęto działania celem uprzątnięcia pow. i wprowadzenia odnowienia w 2014r.  

 

6.    Na terenie lasów HCVF w roku 2013 miały miejsce 3 pożary lasu zgodnie z lokalizacją:

Oddz. 146n L-ctwa Lipie

Oddz. 157m  L-ctwa Lipie

Oddz. 124f L-ctwa Majówka

Pożarem całkowitym w oddz. 157m objęte zostało tylko 0,02ha pięcioletniej uprawy modrzewiowej  w związku z czym w 2014r. zaplanowano odnowienie powierzchni.  Uwzględniając wczesne stadium rozwojowe uprawy oraz niewielką powierzchnią pożaru, zdarzenie nie miało znaczącego negatywnego wpływu na walory wodochronne zgodnie, z którymi powierzchnia została  zakwalifikowana jako HCVF.

 1. W roku 2013 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.  
 2.  Oprócz prac wynikających z realizacji zadań obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Starachowice na lata 2006-2015, w roku 2013 wykonywane były prace związane z przygotowaniem powierzchni pod inwestycje drogową w leśnictwie Bugaj ( droga IID ) i Gadka ( droga IIE ). Efektem prowadzonych prac była zmiana powierzchni w ranach rodzaju użytku gruntowego – lasy oraz zmniejszenie powierzchni kategorii ochronności HCVF 4.1. Przed rozpoczęciem prac została sporządzona ocena wpływu inwestycji budowy drogi na różnorodność biologiczną.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Załącznik nr 1 do ogłoszenia  - opis poszczególnych kategorii lasów HCVF

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz zgłoszenia uwag i wniosków

 

Wykazy lasów HCVF umieszczone są na stronie internetowej RDLP w Radomiu w zakładce Interaktywna mapa RDLP w Radomiu - link bezpośredni: www.mapa.radom.lasy.gov.pl.  

W zakładce ochrona ekosystemów leśnych znajdują sięwarstwy z lokalizacją mapową poszczególnych lokalizacji HCVF.


podsumowanie monitoringu HCVF za rok 2012

1. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w piśmie ZG-1-73-62/2013 z dnia 15.01.2013r.
2. Oprócz prac wynikających z realizacji zadań obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Starachowice na lata 2006-2015, w roku 2013 wykonywane były prace związane z likwidacją szkód pohuraganowych powstałych w miesiącu lipcu 2013r z koncentracją tych prac w Leśnictwach Myszki, Klepacze, Zawały
3. Przed wykonaniem prac gospodarczych zawartych w planie gospodarczym roku 2013, na powierzchniach przeprowadzone zostały oceny i minimalizacji wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF a następnie wykonane z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.
4. Wykonywane w 2012 roku planowane prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów HCVF.
5. Na terenie lasów HCVF w roku 2012 miały miejsce 4 pożary lasu zgodnie z lokalizacją:
Oddz. 167d L-ctwa Majówka
Oddz. 95c L-ctwa Bugaj
Oddz. 95d L-ctwa Bugaj
Oddz. 74i L-ctwa Gadka
wszystkie zdarzenia miały charakter powierzchniowy oraz niewielką powierzchnię (od 0,01-0,08ha)
6. Z uwagi na powierzchniowy charakter pożarów oraz niewielką powierzchnię, nie stwierdzono negatywnego wpływu pożarów na walory przyrodnicze lasów HCVF.
7. W roku 2012 miały miejsce w miesiącu sierpniu, inne zdarzenia negatywnie oddziaływujące na lasy HCVF- huragan, który spowodował znaczne szkody powierzchniowe we wschodniej części obrębu Lubienia.
8. Na powierzchniach HCVF 4.1. obok pojedynczych, rozproszonych uszkodzeń drzew ( na pow. HCVF 4.1.) wystąpiły uszkodzenia powierzchniowe;
8.1 wymagające uprzątnięcia i odnowienia:
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 119f - pow. uszkodzona 0,22ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 120f - pow. uszkodzona 0,35ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 120g - pow. uszkodzona 0,25ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 120m - pow. uszkodzona 0,31ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 152c - pow. uszkodzona 0,74ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 152g - pow. uszkodzona 0,78ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 152i - pow. uszkodzona 0,15ha
8.2 wymagające uprzątnięcia, nie wymagające odnowienia z uwagi na istniejące podsadzenia:
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 119g - pow. uszkodzona ok.0,50ha
Leśnictwo Klepacze, Oddz. 120d - pow. uszkodzona ok. 20ha
Wskazane wyżej drzewostany stanowią lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, cenne z uwagi na charakter wodochronny. Z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar powierzchniowy występujących uszkodzeń zupełnych drzewostanu oraz rozproszenie uszkodzeń pojedynczych drzew wskazane walory lasu zostały zachowane. Celem niezwłocznego uzupełnienia wskazanych pow. nowym pokoleniem drzewostanu, które uzupełni skład i wzmocni rolę wodochronną w/w drzewostanów podjęto działania celem uprzątnięcia pow. i wprowadzenia odnowienia w 2013r.
9. W Leśnictwie Klepacze, Oddz. 91f, powstały szkody w obrębie lasów kategorii HCVF 3.1. - w pow. uszkodzona 0,38ha, 0,09ha , 0,02ha, 0,08ha
Powyższe wydzielenie obejmuje lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, cenne z uwagi na występowanie zjawiska krasowego oraz pomnikowego dęba. Podczas huraganu całkowitemu uszkodzeniu uległy fragmenty drzewostanu o łącznej powierzchni 0,57ha, stanowiące otulinę w/w obiektów cennych. Pomnikowy dąb nie został uszkodzony. Powierzchnię uszkodzoną w rozmiarze 0,46ha przeznaczono do uporządkowania i odnowienia ( prace porządkowe rozpoczęte w 2012 do dokończenia w 2013r.). Na pow. 0,11ha pozostawiono fragmenty uszkodzonego drzewostanu do naturalnego rozkładu i sukcesji.
Powierzchnia obszaru stanowiącego cenne fragmenty rodzimej przyrody oraz lasy o szczególnych walorach przyrodniczych została zmniejszona o powierzchnię powstałych uszkodzeń przeznaczonych do uprzątnięcia i odnowienia (0,46ha).
10 . W związku z powyższymi szkodami, kierując się zasadą zachowania rozmiaru powierzchni lasów HCVF w poszczególnych ich kategoriach oraz zasadą kompensaty przyrodniczej, uzasadnione jest wyznaczenie nowego fragmentu rodzimej przyrody spełniający kryteria HCVF 3.1.
Oddz. 88 d Obrębu Leśnego Starachowice – (LMWwyż) o naturalnym charakterze zbiorowiska leśnego o powierzchni 2,10ha.